Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Kinh tế – Chính trị – Xã hội » Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng XI: Xem xét, quyết định một số vấn đề cấp bách hiện nay

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc. Trong 6 ngày làm việc Hội nghị thảo luận và thông qua một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Tham dự Hội nghị gồm có: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và chủ trì Hội nghị.

 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hai đề án quan trọng để Hội nghị tập trung thảo luận: Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020; Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế 2011-2020

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ về kinh tế và xã hội, gồm 10 lĩnh vực : Hạ tầng giao thông, năng lượng, thủy lợi, đô thị, thông tin, khu công nghiệp, thương mại, giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao. Là một trong ba khâu đột phá nhằm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 đã được Đại hội XI của Đảng thông qua.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cho ý kiến về phạm vi các vấn đề để phân tích, đánh giá chính xác tình hình thực trạng và công tác xây dựng kết cấu hạ tầng thời gian qua; dự báo bối cảnh, yêu cầu đặt ra cho sự phát triển, nêu rõ những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức, nhất là những mâu thuẫn lớn đang đặt ra phải giải quyết.

Trên cơ sở đó, Trung ương xác định rõ mục tiêu và định hướng cho thời gian tới theo tư tưởng chỉ đạo của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 là phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, xem chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu.

Về chính sách, cơ chế và giải pháp, cần chú trọng các vấn đề có tính đột phá, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, cả trong và ngoài nước; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chất lượng kém, thất thoát, hiệu quả thấp.

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Về Đề án một số vấn đề cần thiết xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Căn cứ vào nhận định trong văn kiện Đại hội XI và thực tế tình hình trong nước, thế giới có những diễn biến mới, Bộ Chính trị kiến nghị Trung ương chọn ba vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay. Đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Về giải pháp, cần xác định những việc cần làm ngay là từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất…và việc cần phải có thời gian chuẩn bị, nhất là về việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách kiên quyết, khả thi, có hiệu quả.

Liên quan đến nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề cơ bản và hệ trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tập trung dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp, ngày 31/12.

Bạch Dương

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa