Các Thủ tướng tiền nhiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời ra mắt Quốc dân đồng bào ngày 2-9-1945
 • Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ liên hiệp lâm thời (thành lập ngày 1-1-1946)
 • Chủ tịch Chính phủ liên hiệp kháng chiến (thành lập ngày 2-3-1946)
 • Chủ tịch nước, kiêm Thủ tướng Chính phủ mới (từ sau ngày 3-11-1946 đến đầu năm 1955

Ông Phạm Văn Đồng
 • Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ mở rộng (từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá I)
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá II (1960-1964)
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá III (1964-1971)
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IV (1971-1975)
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá V (1975-1976)
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VI (1976-1981)
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VII (1981-1987)

Ông Huỳnh Tấn Phát
 • Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam (1969-1976)

Ông Phạm Hùng
 • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (Đến 10-3-1988 vì từ trần)

Ông Đỗ Mười
 • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 6-1988 đến 7-1991)

Ông Võ Văn Kiệt
 • Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 3-1988 đến 6-1988)
 • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 8-1991)
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX (1992-1997)

Ông Phan Văn Khải
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá X (1997-2002)
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2006) (đến 6-2006)

Ông Nguyễn Tấn Dũng
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2007) (từ 6-2006 đến 8-2007)
 • Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011) (từ 8-2007 đến nay)
 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa