• Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Israel Meirav Eilon Shahar | 31/10/2012
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Hungary | 31/10/2012
 • Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu tại Lào | 31/10/2012
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng » Kinh tế - Chính trị - Xã hội » Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định đã ký Quyết định Số 21/2012/QĐ-TTg, ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Từ ngày 1/7/2012, Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương sẽ được chuyển thành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh

Giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức giữ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền; định kỳ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ này để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn thu của Quỹ bao gồm: Nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; nguồn thu từ các hình thức sắp xếp chuyển đổi khác như giao, bán, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; các khoản thu sau cổ phần hóa; khoản lợi nhuận được chia, cổ tức của phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ…

6 nội dung chi của Quỹ

Quỹ sẽ được chi cho 6 nội dung chính sau:

Thứ nhất, hỗ trợ các nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư và xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, hỗ trợ kinh phí cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con không đủ nguồn để giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, đầu tư bổ sung vốn để duy trì hoặc tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang tham gia tại các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính và cơ quan được giao thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Thứ năm, đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ sáu, các khoản chi khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư

Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp sẽ chi hỗ trợ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư.

Theo đó, có 3 đối tượng được hỗ trợ gồm:

1- Người lao động bị mất việc hoặc thôi việc, kể cả trường hợp người lao động tự nguyện thôi việc theo quy định của Bộ Luật lao động tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ, các nông, lâm trường quốc doanh thực hiện các hình thức sắp xếp, chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

2- Người lao động dôi dư (có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm quyết định cổ phần hóa) phát sinh từ năm thứ 02 đến năm thứ 05 tại các công ty cổ phần được chuyển đổi theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 1/8/2007.

3- Các chức danh thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên ở công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, các nông, lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp, chuyển đổi theo quy định của pháp luật về chính sách đối với lao động dôi dư.

Khi thực hiện cổ phần hóa, bán doanh nghiệp, doanh nghiệp phải dùng toàn bộ tiền thu từ cổ phần hóa, bán doanh nghiệp và Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm trích đủ theo quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư theo phương án sắp xếp lao động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tương tự, khi thực hiện giao, chuyển thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, sáp nhập, hợp nhất, chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu; doanh nghiệp và nông, lâm trường quốc doanh thực hiện việc sắp xếp lại phải sử dụng toàn bộ nguồn quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm trích đủ theo quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư theo phương án sắp xếp lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phần kinh phí còn thiếu được Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hỗ trợ theo quy định.

Sau khi nhận được kinh phí từ Quỹ, doanh nghiệp có trách nhiệm niêm yết công khai tại công ty mức kinh phí được hưởng của từng người lao động trong thời gian tối thiểu 3 ngày làm việc. Đồng thời, hoàn tất việc chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được kinh phí.

Thanh Hoài (VGP)


Mạng chia sẻ:

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi

 • Tổng bí thư

  Nguyễn Phú Trọng

 • Chủ tịch nước

  Trương Tấn Sang

 • Chủ tịch Quốc hội

  Nguyễn Sinh Hùng

 • Biển đảo Việt Nam

  Trường sa - Hoàng sa